ANBI

ANBI gegevens

Naam instelling: Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
RSIN: 001295603
Adres: Anthonie van Diemenstraat 18A
4104 AE Culemborg
E-mailadres: administratie@wereldwinkels.nl

Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een leefbaar loon waarmee ze een woning, voedsel, scholing en medische zorg kunnen bekostigen. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die fairtrade producten leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketingcommunicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD-conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derdewereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ tot de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Inleiding

De Wereldwinkels bestrijden armoede door eerlijke handel. Ze bieden producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. De Landelijke Vereniging bundelt de krachten 270 Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels vergroot de kansen voor producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de aangesloten Wereldwinkels en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:

  • ondernemen en faciliteren van acties en campagnes voor de bevordering van fairtrade buiten de Wereldwinkels;
  • versterken van de fairtrade handelsketen voor giften en livingproducten, en het vergroten van het vertrouwen in en de herkenbaarheid van fairtrade giften en livingproducten;
  • bevordering van de verkoop van fairtrade cadeaus via de Wereldwinkels en online verkoopkanalen;
  • verbinden en ondersteunen van de ruim 200 Wereldwinkels die lid zijn van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Financiering

De Fairtrade Gemeente Campagne wordt gefinancierd door de Rijksoverheid en ICCO/Kerk in Actie. Het gifts & livingproject wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische zaken. De ondersteuning van aangesloten leden wordt gefinancierd door een omzetgerelateerde bijdrage van de leden.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van de LVWW staat op een spaarrekening bij de ASN bank.

Besteding van het vermogen

Het eigen vermogen wordt aangewend als continuïteitsreserve. Vanwege de onzekere financieringsmogelijkheden in de toekomst, mogelijke afvloeiingskosten en blijvende vaste kosten is deze buffer noodzakelijk. De norm voor het eigen vermogen is de hoogte van de vaste kosten van de vereniging voor één jaar. Onder vaste kosten wordt onder andere verstaan, de salariskosten, de huur en de kantoorkosten. De ALV stelt dit jaar vast dat een batig saldo, en wel zoveel mogelijk, ten goede komt aan een ANBI-organisatie met een soortgelijke doelstelling.

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter:
J. van Balen

Penningmeester:
B. Renckens

Secretaris:
L. Braks

Bestuursleden:
E. van Luijk, R. Lambregts

Beloningsbeleid

De LVWW volgt de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening voor haar salarisreglement. Dit geldt voor directie en personeel. Vrijwilligers en stagiaires ontvangen een onkostenvergoeding of stagevergoeding. Bestuursleden ontvangen een reiskostenvergoeding, bestuursfuncties zijn verder onbezoldigd.

Jaarcijfers 2016 en 2017

Download hier de jaarcijfers van 2016 en hier de jaarcijfers van 2017.